Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Instalacja Komunalna

W skład Zakładu Zagospodarowanie Odpadów wchodzą instalacje komunalne służące do przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów, zapewniające:

mechaniczno-biologiczne przetwarzanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielenie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku,

składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych.

Wyżej wymienione instalacje znajdują się na prowadzonej w Biuletynie Informacji Publicznej przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego, liście funkcjonujących instalacji, spełniających wymagania dla instalacji komunalnych.

Lista instalacji komunalnych na terenie województwa dolnośląskiego:

https://bip.dolnyslask.pl/a,114147,wojewodzki-plan-gospodarki-odpadami-dla-wojewodztwa-dolnoslaskiego.html


mapa_lpgk2


W skład instalacji komunalnej w Legnicy wchodzi:

  • Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - kompostownia,
  • Kabina wstępnej segregacji, układ przenośników taśmowych przystosowanych do transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz separator metali żelaznych,
  • Sortownia odpadów surowcowych,
  • Instalacja do mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych.

mapa_2016


Instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów - kompostownia

Spółka w ramach rozbudowy i modernizacji kompostowni odpadów wybudowała nowe obiekty, wyposażone w maszyny, technologie oraz niezbędne do funkcjonowania media:

-instalację stabilizacji tlenowej o wydajności 25 tys. Mg/rok, w postaci 6 zamkniętych, szczelnych reaktorów żelbetowych;

-instalację oczyszczania powietrza procesowego (płuczka + biofiltr);

-plac manewrowy i nawiązania do istniejącej drogi oraz drogi wewnątrzzakładowe;

-szczelny bezodpływowy zbiornik na odcieki z bioreaktorów i biofiltra;

-przyłącza sieci: energetycznej, wodociągowej, sanitarnej i deszczowej.

W rozbudowanej kompostowni zachodzi proces kompostowania tj. przetwarzania odpadów biodegradowalnych w wartościowe produkty jak kompost lub półprodukty oraz w przypadku kompostowania frakcji organicznej odpadów komunalnych wydzielonych mechanicznie w sortowni (FOOK) jako proces mineralizacji organiki odpadowej przed jej ostatecznym zdeponowaniem na składowisku.

Po okresie 3 - 6 tygodni materiał kończy się proces stabilizacji i materiał może być bezpiecznie składowany na kwaterze lub po uzyskaniu wymaganego parametru AT4 i przesianiu na sicie 0-20mm można go stosować jako materiał rekultywacyjny powierzchni kwater.

biosort__15_

ea4ea94d5f9ead6aa48f103a13abfdb4

Powyższe zadanie zrealizowano przy wsparciu finansowym Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. 


Kabina wstępnej segregacji, układ przenośników taśmowych przystosowanych do transportu niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz separator metali żelaznych.

Na powyższą instalację składają się m.in.:

- kabina wstępnej segregacji wraz z trybuną sortowniczą wyposażona w 6 zsypów wraz z boksami do ustawienia kontenerów hakowych. Kabinę wyposażona w niezbędne instalacje do jej pracy (instalację wentylacji, klimatyzacji, grzewczą i elektryczną),

- przenośnik sortowniczy,

- przenośnik taśmowy,

- separator metali żelaznych na linii frakcji >90 mm,

- konstrukcje wsporcze dla całej instalacji.

Instalacja zlokalizowana jest w obrębie placu technologicznego położonego, po południowej stronie istniejącej hali sortowni odpadów.

Opis procesu technologicznego i związane z nim wytyczne:

Urządzenia, wraz z istniejącym układem technologicznym (istniejące sito bębnowe wraz z układem przenośników i urządzeń, istniejące boksy z bloczków betonowych nie stanowiące przedmiotu niniejszego opracowania) razem pełnią funkcję instalacji do mechanicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Instalacja zlokalizowana jest w obrębie uszczelnionego, utwardzonego i skanalizowanego placu technologicznego. Odpady zmieszane dowożone do instalacji są od strony kompostowni odpadów i rozładowywane w  boksie wyładowczym wykonanym z bloczków betonowych). Kolejno przy pomocy ładowarki lub koparki odpady podawane są do nadawy wyniesionej, z której przy pomocy przenośnika wznoszącego (poza zakresem przedmiotu zamówienia) są skierowane do kabiny wstępnej segregacji wyposażonej w 6 zsypów. W kabinie wyposażonej w 6 zsypów następuje manualna segregacja następujących frakcji odpadów:

- szkła białego/kolorowego,

- odpadów tarasujących (odpady wielkogabarytowe, duże kartony, elementy z tworzyw sztucznych, itp.)

- odpadów niebezpiecznych.

Następnie odpady za pomocą przenośnika taśmowego kierowane są do przesiewacza bębnowego i dalej do instalacji. Wysegregowane na kabinie wstępnej segregacji odpady odbierane są za pomocą kontenerów hakowych. Układ ten umożliwia efektywny czas pracy instalacji wynoszący min. 6,5 h/zmianę, 260 dni w roku, z wydajnością ok. 50 000 Mg/rok.

biosort__17_

 Sortownia odpadów komunalnych w Legnicy

Sortownia odpadów surowcowych powstała na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Legnicy. Do sortowni trafiają selektywnie zebrane odpady surowcowe, które po posortowaniu zostaną oddzielone i przekazane do dalszego przetworzenia. Wymaganym efektem jest uzyskanie przez gminę odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu, dlatego sortownia idealnie wpisuje się w nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Budowa sortownia była współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013. Całkowita wartość projektu wyniosła 8.800.061,68 zł, natomiast dofinansowanie Unii Europejskiej to kwota 4.539.088,98 zł. Pozostałą część wartości budowy sortowni Spółka sfinansowała ze środków własnych.

Sortownia będzie docelowo przetwarzała rocznie 10 500 Mg surowców wtórnych, w tym: szkło - 2 520 Mg/rok, tworzywa - 4 431 Mg/rok, papier i tektura - 3 549 Mg/rok.

Elementami sortowni są:

  • plac betonowy o powierzchni 2 638 m2, wraz z wjazdem o powierzchni 77,85 m2 i posadzką w hali o powierzchni 1 132 m2,
  • hala sortowni o powierzchni zabudowy 1 132 m2 i kubaturze 13 041 m3 wyposażona we wszystkie Instalacje wewnętrzne tj. wodną, kanalizacyjną elektryczną zasilania urządzeń i oświetlenia, wentylacji i ogrzewania. I instalacje zewnętrzne (przyłącza). Hala sortowni jest wyposażona w urządzenia technologiczne: przenośnik kanałowy, przenośnik wznoszący, przenośnik sortowniczy, trybunę sortownicza z kabiną sortowniczą na 6 stanowisk, separator elektromagnetyczny, przenośnik przesyłowy zbiorczy, wznoszący, przenośnik rewersyjny balastu, przenośnik rewersyjny, przejezdny rozsypujący balast do kontenera - 2 szt., konstrukcję wsporczą pod układ rozsypywania balastu, przenośnik kanałowo-wznoszący do prasy, przenośnik wznoszący oraz prasę belującą.

otwsor__2_

Składowisko Odpadów Komunalnych

Zaczątkiem Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy stało się Składowisko Odpadów Komunalnych, którym LPGK Sp. z o.o. zarządzała, a nastąpienie, w końcu 2000 roku przejęła od Gminy Legnica aportem na swój majątek. Składowisko zlokalizowane jest na terenie miasta Legnicy, pomiędzy ulicami Rzeszotarską i Dobrzejowską. Od strony północnej przylega do granic miasta. Odległość składowiska od centrum miasta wynosi 4 km i około 800 m od najbliższych terenów zwartej zabudowy mieszkaniowej tj. osiedli Piątnica i Pawice na południe od składowiska i około 1 km na północ od składowiska - wsie Rzeszotary i Dobrzejów.

Składowisko eksploatowane jest od 1977 r. składa się z 6 kwater, w tym 1- aktualnie rekultywowanej Powierzchnia czynnych kwater stanowi 14,12 ha. Na dzień dzisiejszy składowisko wypełnione jest w 60 %. Obecnie średnio dziennie dostarczanych jest około 200 ton odpadów. Jego eksploatację założono do roku 2032. Nowo eksploatowana część składowiska ma uszczelnione dno i drenaż odcieków, które przed przepompowaniem ich do oczyszczalni ścieków poddawane są napowietrzaniu i stabilizowaniu. Procesy te przeprowadzane są w tzw. stawie. Na składowisku znajdują się również pomieszczenia biurowe, socjalne i magazynowe, waga samochodowa oraz myjnia kontenerów, a także myjnia samochodowa.

skladowisko

W roku 2006 LPGK Sp. z o.o. w ramach dostosowywania dolnośląskiej gospodarki odpadami do wymogów Wspólnoty Europejskiej we współpracy z ENER-G Polska utworzyło na terenie Składowiska nową instalację.

Elektrownia na składowisku odpadów projekt ENER - G

Od 2006 roku na Składowisku Odpadów Komunalnych funkcjonuje instalacja do pozyskiwania biogazu i przetwarzania go na energię elektryczną oraz cieplną. Pierwszy etap przedsięwzięcia obejmował rozpoznanie zasobów biogazu, drugi budowę instalacji do jego zbierania.

Jest to jedna z nielicznych w Polsce, a druga na Dolnym Śląsku tego typu elektrownia Wykorzystując powstający w odpadach biogaz, którego głównym składnikiem jest metan, zatruwający powietrze atmosferyczne i stwarzający niebezpieczeństwo samozapłonów, przekształca go w prąd i ciepło.

Wybudowana w oparciu o oryginalne technologie ENER-G instalacja składa się ze studni, sieci przesyłowej oraz małej elektrowni gazowej.

Budowa instalacji trwała ponad dwa lata, a sama eksploatacja biogazów trwać może nawet 15 lat. Rocznie przetworzy się ok. 5,2 milionów metrów sześcienny biogazu. Ilość powstałej energii elektrycznej (około 9 200 MWh), wystarczy na zaspokojenie potrzeb energetycznych blisko 5,1 tys. gospodarstw domowych.

Ta inwestycja jest też istotna ekologicznie, ekonomicznie i społecznie dla miasta. W ramach efektu ekologicznego neutralizowane są wydzielające z masy składowiskowej szkodliwe dla atmosfery biogazy. Legnicka "zielona energia" (odnawialna) będzie miała swój udział w wypełnianiu obowiązujących nasz kraj norm unijnych.

ektrocc

Kompaktor- BOMAG

Kompaktora firmy BOMAG to maszyna, która służy do zagęszczania odpadów i niwelowania powierzchni składowiska.

Kompaktor BOMAG BC 772 RB-2 wyposażony jest w sześciocylindrowy silnik wysokoprężny firmy Deutz, typ TCD 2015 V06, chłodzony cieczą, o mocy 330 kW (442 KM). Pojemność zbiornika paliwa to 500 litrów, co gwarantuje długi okres pracy maszyny bez konieczności poświęcania czasu na uzupełnianie paliwa.

Pracę kompaktora charakteryzują zdolność do pchania dużych ilości materiału, jak również szybkie i częste zmiany kierunku jazdy. Aby jak najlepiej spełniać te wymagania kompaktor wyposażony został w napęd hydrostatyczny. Cztery niezależne napędy kół gwarantują pełne wyrównywanie warunków trakcyjnych przy zmieniającym się obciążeniu kół.

O okresie użytkowania składowiska decyduje stopień zagęszczenia odpadów. Koła tarczowe wielokątne Bomag są najważniejszym narzędziem kompaktora. Rozdrabniają, ugniatają i zagęszczają odpady, dają też maszynie dobrą pozycję i najlepsze warunki trakcyjne. Przednie koła zagęszczające mają szerokość roboczą 1350 mm, koła tylne 1125 mm. Zewnętrzna średnica kół wynosi 1660 mm. Żeby skuteczność kół w działaniu na głębokość była utrzymana przez cały okres użytkowania kompaktora na podstawowej ich części zamontowane są nakładki (kołki), co gwarantuje maksymalne zagęszczenie przez cały okres użytkowania. Na przednich kołach zamontowano 60 kołków, na tylnych 50. Dzięki temu już po kilku przejazdach osiągnięty jest efekt optymalnego zagęszczenia.

Komfort pracy operatora zapewnia klimatyzowana kabina, elektroniczne sterowanie i monitorowanie pracy maszyny.