Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zamówienia Publiczne lata 2018-2019

W niniejszej zakładce Zamawiający zamieszcza dokumenty (np. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) dotyczące zamówień publicznych wszczętych do końca 2019 roku, do których udzielenia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i których wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progu unijnego" tj. kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp".

Dokumenty dotyczące zamówień publicznych, których wartość zamówienia przekracza tzw. "próg unijny" Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk).

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej dokumenty dotyczące wszystkich zamówień publicznych udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Pzp i wszczętych od dnia 01.01.2020r. niezależnie od wartości zamówienia (wartość zamówienia powyżej i poniżej tzw. "progu unijnego").

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TO/TZZ/13/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

linkDostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części - NZP/TO/11/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link