Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zamówienia Publiczne lata 2018-2019

W niniejszej zakładce Zamawiający zamieszcza dokumenty (np. ogłoszenie o zamówieniu, SIWZ, zawiadomienie o wyborze oferty lub unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego) dotyczące zamówień publicznych wszczętych do końca 2019 roku, do których udzielenia mają zastosowanie przepisy ustawy Pzp i których wartość zamówienia nie przekracza tzw. "progu unijnego" tj. kwoty określonej na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986), zwanej dalej "ustawą Pzp".

Dokumenty dotyczące zamówień publicznych, których wartość zamówienia przekracza tzw. "próg unijny" Zamawiający zamieszcza na Platformie Zakupowej (https://platformazakupowa.pl/pn/lpgk).

Począwszy od dnia 1 stycznia 2020 roku Zamawiający będzie zamieszczał na Platformie Zakupowej dokumenty dotyczące wszystkich zamówień publicznych udzielanych w oparciu o przepisy ustawy Pzp i wszczętych od dnia 01.01.2020r. niezależnie od wartości zamówienia (wartość zamówienia powyżej i poniżej tzw. "progu unijnego").

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/8/2019

link

Świadczenie usług ręcznego sortowania odpadów komunalnych oraz wykonywanie prac przygotowawczych do sortowania odpadów i prac polegających na ręcznym demontażu odpadów wielkogabarytowych na terenie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/7/2019

link

Wynajem sprzętu budowlanego wraz z obsługą operatorską oraz środków transportowych wraz z kierowcami na potrzeby obsługi Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/5/2019

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy z podziałem na części - NZP/TZZ/3/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Odbiór i odzysk odpadów o kodzie 19 12 12 wytwarzanych w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Legnicy - NZP/TZZ/1/2019

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

oznaczenie_poziome

Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy" - NZP/RPOWD/14/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Sukcesywna dostawa paliw ciekłych na potrzeby LPGK Sp. z o. o. z podziałem na części - NZP/TO/TZZ/13/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link

Dostawa fabrycznie nowych pojazdów specjalistycznych z zabudową typu śmieciarka z podziałem na części - NZP/TO/11/2018

Dokumenty dotyczące niniejszego zamówienia publicznego zostały zamieszczone na Platformie Zakupowej Zamawiającego:

link


Zaprojektowanie oraz wykonanie rozbiórki wraz z odbudową dachu hali stacji obsługi pojazdów Zakładu Oczyszczania Miasta Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - NZP/TO/TI/15/2018