Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Regulamin Cmentarzy komunalnych

   Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica.

Dolno.2012.4587 z dnia 2012.12.06
Status: Akt obowiązujący
Wersja od: 23 grudnia 2016 r.

UCHWAŁA Nr XXV/245/12

RADY MIEJSKIEJ LEGNICY

z dnia 29 października 2012 r.

w sprawie Regulaminu Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica

Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 141, poz. 1591, z 2002 r. Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675 i Nr 40 poz. 230 z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149, poz. 887) uchwala się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Regulamin Cmentarzy Komunalnych będących własnością Gminy
Legnica, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Legnicy.
§ 3. Traci moc uchwała nr XIX/204/2000 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 31 stycznia 2000 r.
w sprawie Regulaminu Cmentarza Komunalnego w Legnicy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

ZAŁĄCZNIK Nr 1

Regulamin Cmentarzy Komunalnych Gminy Legnica


§ 1.

1. Cmentarze Komunalne Gminy Legnica zlokalizowane są przy ul. Wrocławskiej 124 i ul.
Zielnej w Legnicy oraz w Jaszkowie.
2. Cmentarze otwarte są w godzinach:
- od 7.00 do 21.00 w okresie od 1 kwietnia do 2 listopada;
- od 7.00 do 18.00 w okresie od 3 listopada do 31 marca.
3. Uroczystości pogrzebowe na Cmentarzach odbywają się w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.

§ 2.


1. (stwierdzono nieważność).
2. Dane o administrującym Cmentarzami Komunalnymi (nazwa, adres, telefon, godziny urzędowania) są umieszczone na tablicy informacyjnej znajdującej się w widocznym miejscu na terenie Cmentarzy.
3. Skargi dotyczące Administratora Cmentarzy przyjmuje Prezydent Miasta Legnicy.
4. (stwierdzono nieważność).

§ 3.


1. Na terenie Cmentarzy bezwzględnie zabrania się:
a) zakłócania ciszy, porządku i powagi miejsca;
b) gromadzenia odpadów poza wyznaczonymi miejscami wyposażonymi w pojemniki;
c) pozostawiania lub wrzucania do pojemników na odpady elementów zdemontowanych
nagrobków i innych materiałów budowlanych;
d) wjazdu i poruszania się pojazdów samochodowych po terenie cmentarza z wyjątkiem:
– służb uprzywilejowanych,
– obsługi technicznej cmentarza,
– zakładów usług pogrzebowych wykonujących usługę pogrzebową oraz usługi
cmentarne, po wniesieniu opłaty,
– świadczących posługę religijną w czasie ceremoniału pogrzebowego,
– samochodów osobowych dowożących inwalidów o trwałym kalectwie posiadających Kartę Parkingową w poniedziałek i środę w godzinach do 1100 i po godzinie 1600 oraz w soboty do godziny 1100, z wyjątkiem dni świątecznych;
e) wprowadzania zwierząt; za wyjątkiem psów - przewodników;
f) spożywania alkoholu i przebywania pod wpływem alkoholu;
g) sadzenia oraz usuwania drzew i krzewów, montażu ławek, ogrodzeń, układania kostki brukowej, wylewania betonu wokół grobu itp., bez zgody Administratora;
h) palenia ognisk;
i) umieszczania reklam;
j) usuwania odpadów niezgodnie z zasadami selektywnego ich gromadzenia;
k) przebywania dzieci do lat 7 bez opieki dorosłych;
l) przebywania poza godzinami otwarcia Cmentarzy;

§ 4.


1. Wjazd na teren cmentarzy pojazdów wymienionych w § 3 ust.1 lit. d) wymaga uzyskania zezwolenia Administratora Cmentarza.
2. Usługi związane z chowaniem zmarłych na Cmentarzach Komunalnych mogą wykonywać ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej podmioty, uprawnione do wykonywania tych czynności.
3. Prace remontowo-budowlane na Cmentarzach mogą być wykonywane na zlecenie opiekuna grobu, po wcześniejszym zgłoszeniu prac i wydaniu stosownego zezwolenia Administratora.
4. Wykonywanie prac remontowo-budowlanych nie może zakłócać spokoju i powagi miejsca oraz kolidować z trwającymi ceremoniami pogrzebowymi.
5. Likwidacja grobu jest poprzedzona umieszczoną tabliczką na grobie, na co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji.
5. Kierujący pojazdami mechanicznymi, poruszającymi się po drogach wewnętrznych cmentarza, zobowiązani są zachować szczególną ostrożność, nie przekraczać prędkości do 5 km/h, poruszać się tylko po głównych drogach wewnętrznych cmentarza, nie zakłócać ceremonii pogrzebowych oraz nie tarasować ciągów komunikacyjnych.
6. Za zniszczenia i szkody powstałe w związku z ruchem pojazdu odpowiada kierujący na zasadach ogólnych.

1 Wojewoda Dolnośląski rozstrzygnięciem nadzorczym nr NK N1.4131.1047.2012.RB z dnia 5 grudnia 2012 r. (Dolno.12.4588) stwierdził nieważność załącznika nr 1 w zakresie § 2 ust. 1 i 4 oraz § 4 ust. 2 we fragmencie "ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej".

Załącznik nr 1:-zmieniony przez § 1 uchwały nr XXIX/305/13 z dnia 25 lutego 2013 r. (Dolno.13.3578) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 22 czerwca 2013 r.- zmieniony przez § 1 uchwały nr XXVI/249/16 z dnia 28 listopada 2016 r. (Dolno.2016.5657) zmieniającej nin. uchwałę z dniem 23 grudnia 2016 r.