Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce w którym mieszkańcy Legnicy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane odpady komunalne. PSZOK mieści się przy ul. Nowodworskiej 48  oraz przy ul. Rzeszotarskiej.

PSZOK przy ul. Nowodworskiej 48 jest czynny:

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 16.00.

PSZOK przy ul. Rzeszotarskiej jest czynny

 • poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00,
 • wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00,
 • sobota od godz. 7.00 do godz. 15.00;

Jakie odpady można przynieść do PSZOK-u?

W PSZOK mieszkańcy Legnicy mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady problemowe, w szczególności zaś:

1) meble i odpady wielkogabarytowe;

2) odpady zielone (w szczególności gałęzie, liście, skoszona trawa);

3) chemikalia;

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

5) odpady remontowe;

6) zużyte baterie i akumulatory;

7) przeterminowane leki;

8) zużyte opony;

9) gruz, odpady budowlane i rozbiórkowe;

Dodatkowo raz na dwa miesiące będzie organizowana akcja bezpłatnego odbioru odpadów wielkogabarytowych.

UWAGA!  PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.


Uchwała Nr XX/204/16
Rady Miejskiej Legnicy

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6 r ust. 3, ust. 3 a, ust. 3b, ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Legnicy, uchwala się, co następuje:

§ 1. 

1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina Legnica będzie świadczyć usługi:

1) odbioru:

a) zmieszanych odpadów komunalnych,

b) odpadów surowcowych,

c) odpadów biodegradowalnych w tym zielonych,

d) odpadów w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem,

e) szkła opakowaniowego;

2) odbioru odpadów komunalnych w ilości wynikającej z pojemności i ilości pojemników określonej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;

3) w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zebranych selektywnie odpadów, zgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie;

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z regulaminem utrzymania czystości i porządku w gminie, traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne.

§ 2. 

1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone z częstotliwością:

1) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż raz w tygodniu,

2) odpady surowcowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,

3) odpady biodegradowalne -w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od grudnia do marca może odbywać się w systemie akcyjnym,

4) szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc,

5) przeterminowane leki zbierane z oznakowanych pojemników ustawionych we wskazanych przez Gminę Legnica aptekach – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

6) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - w systemie akcyjnym – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,

7) odpady zielone, w tym pochodzące ze zbiórek liście odbierane w systemie akcyjnym, zgodnie z harmonogramem –dwukrotnie w okresie od października do listopada,

8) odpady zielone, w tym poświąteczne choinki odbierane w systemie akcyjnym, zgodnie z harmonogramem – dwukrotnie w styczniu.

2. Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.00 - 22.00.

§ 3. 

1. Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmują od mieszkańców odpady:
a) przy ul. Rzeszotarskiej 1 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 17.00, wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 16.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 15.00;
b) przy ul. Nowodworskiej 48 - w poniedziałek i czwartek od godz. 7.00 do 19.00, wtorek, środę i piątek od godz. 8.00 do 17.00, w sobotę od godz. 7.00 do godz. 16.00.

2. W PSZOK przyjmowane są zebrane w sposób selektywny, niżej wymienione odpady:

a) papier,

b) metale,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,

g) zielone,

h) przeterminowane leki i chemikalia,

i) zużyte baterie i akumulatory,

j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

l) budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości 0,2 Mg/mieszkańca/rok kalendarzowy,

m) zużyte opony,

n) odzież i tekstylia,

o) gleba i ziemia w tym kamienie,

p) popiół,

q) niebezpieczne,

r) inne odpady problemowe.

3. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów:

a) odpady zawierające azbest,

b) szkło zbrojone i hartowane,

c) zmieszane odpady komunalne,

d) części samochodowe (w tym szyby samochodowe),

e) odpady budowlane zmieszane z innymi odpadami,

f) padłe zwierzęta.

4. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

5. Prowadzący PSZOK prowadzi ewidencję ilości odpadów komunalnych dostarczanych przez mieszkańców Legnicy do punktów.

6. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli stwierdzi, że mogą pochodzić z działalności gospodarczej lub jej likwidacji.

§ 4. 

Harmonogramy odbioru odpadów, zbiórek akcyjnych prowadzonych przez Gminę oraz lokalizacja PSZOK podawane są do publicznej wiadomości na oficjalnej stronie internetowej miasta.

§ 5. 

Gmina Legnica przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązki:

1) wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania szkła opakowaniowego;

2) wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania szkła opakowaniowego (w zabudowie jednorodzinnej) w ilości niezbędnej do prowadzenia właściwej segregacji odpadów, lecz nie mniejszej niż 80 l na 1 budynek jednorodzinny na 1 odbiór;

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki, o którym mowa w pkt 1 i 2, polega na dostarczeniu ich oraz pozostawieniu w miejscu wskazanym przez właściciela nieruchomości lub na terenie należącym do gminy.

§ 6. 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać nie później niż w terminie trzech dni od dnia zdarzenia w Wydziale Środowiska i Gospodarowania Odpadami Urzędu Miasta w Legnicy pl. Słowiański 8, 59 – 220 Legnica:

1) pisemnie,

2) za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP. Zgłoszenie złożone w formie elektronicznej musi być podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 zawiera w szczególności:

1) imię i nazwisko zgłaszającego;

2) adres do korespondencji zgłaszającego;

3) adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie;

4) krótki opis zdarzenia;

5) podpis zgłaszającego.

§ 7. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta.

§ 8. 

Traci moc uchwała Nr XXVI/271/12 Rady Miejskiej Legnicy z dnia18 grudnia 2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Dol. 2013 r., poz.508 i poz. 3474).

§ 9. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.
 • uchwala_nr_xx.pdf
  UCHWAŁA NR XX/204/16 Rady Miejskiej Legnicy z dnia 30 maja 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • op.pdf
  UCHWAŁA Nr XLVIII/514/18 RADY MIEJSKIEJ LEGNICY z dnia 25 czerwca 2018 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi