Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Status regionalny składowiska

15 listopada 2012

Legnickie Składowisko Odpadów Komunalnych przy ul. Rzeszotarskiej uzyskało status regionalnej instalacji odpadów komunalnych (RIPOK).

Zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Dolnośląskiego województwo zostało podzielone na sześć regionów gospodarki odpadami komunalnymi. W każdym z regionów będą funkcjonowały regionalne instalacje do przerobu odpadów komunalnych.

Co to jest RIPOK?: Jest to zakład który zagospodaruje odpady komunalne z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 tysięcy mieszkańców. Zakład musi spełniać wymagania najlepszej i dostępnej techniki lub technologii. Mają w nim funkcjonować:

- instalacje mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów, gdzie zmieszane odpady komunalne są poddawane segregacji na liniach sortowniczych. Zostaną na nich oddzielone surowce wtórne. Część organiczna z kolei będzie przetwarzana w kompostowniach.

- kompostownie, czyli instalacje do przetwarzania bioodpadów - będą tam trafiać odpady zielone z parków, terenów zieleni, gałęzie, liście. Będzie z nich można uzyskać kompost o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin (ŚWUR);

- składowiska odpadów, gdzie będą trafiały wyłącznie pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nienadające się do ponownego wykorzystania;

Nowy system gospodarki odpadami uwzględnia selektywną zbiórkę odpadów u źródeł. Ma to umożliwić zmniejszenie ilości śmieci przeznaczonych do przetwarzania.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej, które jest właścicielem Składowiska przy ul. Rzeszotarskiej od lat inwestuje duże środki w w nowoczesne technologie i sprzęt by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi.

W październiku tego roku otwarto na składowisku magazyn selektywnej zbiórki takich odpadów, jak baterie oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Inwestycja finansowana przez LPGK pochłonęła około 600 tys. zł. W magazynie o powierzchni 300 metrów kwadratowych są składowane zużyte: telewizory, komputery, pralki lodówki i inny sprzęt. Zgromadzone „elektrośmieci” po segregacji odsprzedane zostaną firmom zajmującym się utylizacją i recyklingiem elektroodpadów.

Magazyn na elektrośmieci jest jednym z elementów Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), których tworzenie nakłada na samorządy znowelizowana ustawa o gospodarce odpadami. Drugi PSZOK zostanie uruchomiony na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48. Z kolei na składowisku odpadów LPGK rozpocznie niebawem kolejne bardzo ważne dla środowiska inwestycje. Powstanie tutaj Stacja Kruszenia Odpadów Budowlanych i Rozbiórkowych. W ramach modernizacji kompostowni zostaną wzniesione trzy hale dla sześciu pryzm kompostowych. Zainstalowane zostaną trzy biofiltry do oczyszczania powietrza, w których w specjalnym zbiorniku będą neutralizowane odory. LPGK stara się o dotację unijną z Regionalnego Programu Operacyjnego w wysokości 4,7 mln zł na budowę sortowni odpadów komunalnych. Koszt tej inwestycji szacowany jest na ponad 10 mln zł. Jeżeli spółka otrzyma dotację, to sortownia będzie mogła rozpocząć pracę już w 2014 r.

Przypomnijmy, że w 2010 r na składowisku powstała nowoczesna i proekologiczna kompostownia. Koszt tej inwestycji wraz z maszynami pochłonął ponad 11, 3 mln zł. LPG K pozyskało środki na ten cel w postaci pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz dotacji EkoFunduszu. Dzięki nowej inwestycji LPGK wdrożyło pilotażowy program selektywnej zbiórki odpadów zielonych i odpadów ulegających biodegradacji.

www__1_