Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Wiadomości z legnickiego ratusza - nowy system gospodarowania odpadami

16 listopada 2012

Nowy system gospodarowania odpadami

Od 1 lipca 2013 roku ustawowo zmieni się system gospodarowania odpadami komunalnymi. Nowy system zakłada zdjęcie z mieszkańców obowiązku samodzielnego podpisywania z przedsiębiorcami umów na odbiór odpadów. Każdy mieszkaniec będzie wnosił opłatę na rzecz gminy, która zadba o to, aby zostały one odebrane, poddane recyklingowi bądź unieszkodliwione. Zebrane przez samorząd opłaty pokryją koszty funkcjonowania całego systemu.

Przepisy dają gminie możliwość zorganizowania odbioru i zagospodarowania odpadów nie tylko od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, ale również niezamieszkałych, np.  z obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, garaży, ogródków działkowych itp. Odpady od właścicieli nieruchomości odbierać będzie przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu. Do 1 lipca 2013 r. samorząd musi rozstrzygnąć przetarg i podpisać umowę z przedsiębiorcą.

Jeszcze w tym roku Rada Miejska Legnicy podejmie szereg uchwał dotyczących nowego systemu gospodarki odpadami, które stworzą ramy prawne jego funkcjonowania. Zmieniony będzie regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie, określona zostanie wysokość opłaty oraz sposób i zakres świadczenia usług, np.  częstotliwość wywozu śmieci, zasady ich gromadzenia, segregacji itp.

Przy ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zamieszkałych nieruchomości, brane mogą być pod uwagę: liczba mieszkańców, powierzchnia lokalu mieszkalnego czy ilość zużytej wody. Opłata może być ustalona również od gospodarstwa domowego. W przypadku innych nieruchomości będzie zależna od ilości zebranych odpadów. Opłata, co bardzo ważne, zostanie obniżona dla podmiotów segregujących odpady.

Podstawą naliczenia opłaty będzie deklaracja, którą złoży właściciel nieruchomości (w przypadku spółdzielni mieszkaniowych obowiązki związane ze składaniem deklaracji spoczywają na osobach reprezentujących spółdzielnię – członkach jej zarządu).

Do obowiązków właścicieli nieruchomości, oprócz złożenia deklaracji i wnoszenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów, należeć będzie także:

  • wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych  oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z przepisami prawa.


Do obowiązków gminy, poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, będzie również należało prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu. Oznacza to m. in. osiągnięcie ustawowo przyjętych, odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz określonej przepisami znacznej redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, odebranych od właścicieli nieruchomości.

Nowy system jest efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która dostosowuje polskie prawo z zakresu gospodarowania odpadami do obowiązującego w Unii Europejskiej. Wprowadzane zmiany mają przede wszystkim na celu ochronę środowiska naturalnego.

Mieszkańcy Legnicy będą na bieżąco informowani o nowym systemie m. in. na stronie internetowej Urzędu Miasta www.legnica.eu

worki


Arkadiusz Rodak – rzecznik prasowy Prezydenta Legnicy.