Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Pakiet projektów uchwał o gospodarce odpadami

13 grudnia 2012

Pakiet projektów uchwał o gospodarce odpadami

trafia do Rady Miejskiej.

(Z konferencji prasowej Prezydenta Legnicy)

Prezydent Legnicy Tadeusz Krzakowski zaprezentował na konferencji prasowej przekazany 12 grudnia 2012 r. Radzie Miejskiej pakiet projektów ośmiu uchwał szczegółowo regulujących działanie w naszym mieście nowych zasad gospodarki odpadami komunalnymi. Ustawodawca dał samorządom czas na ich podjęcie do końca 2012 roku.

Przygotowane przez służby Prezydenta przy współpracy z firmą ekspercką projekty uchwał będą przedmiotem obrad sesji Rady Miejskiej 18 grudnia. Dotyczą one:

•    Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Legnica,

•    wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik,

•    określenia terminu i częstotliwości oraz trybu wnoszenia opłaty,

•    przejęcia obowiązków odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych,

•    szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i ich zagospodarowania,

•    wzoru deklaracji o wysokości opłaty składanej przez właściciela nieruchomości,

•    górnej stawki opłaty za opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

•    oraz dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbioru odpadów, ich zagospodarowania oraz wysokości cen za te usługi.

- Znowelizowana przez Sejm Ustawa, która weszła w życie 1 stycznia br., dała gminom zaledwie 18 miesięcy na wdrożenie całego nowego systemu – podkreślał Tadeusz Krzakowski. - W innych krajach Europy wdrażanie trwało wiele lat. U nas nowy system ma obowiązywać już od 1 lipca 2013 roku. A chodzi o wdrożenie rozwiązań rewolucyjnych. Gmina staje się właścicielem śmieci i to ona ma odpowiadać za całokształt gospodarki odpadami. Dotąd to właściciele nieruchomości zawierali umowy z firmami odbierającymi ich śmieci. Po zmianach gmina ma wybrać w obowiązkowym przetargu firmę, która zajmie się odbiorem i zagospodarowaniem odpadów. Płacić będzie za tę usługę wpływami z tzw. podatku śmieciowego, którym objęci będą wszyscy mieszkańcy i właściciele nieruchomości. Podatek wpływał będzie do budżetu gminy. Zebrane przez samorząd opłaty powinny pokryć koszty funkcjonowania całego systemu.

Prezydent Legnicy zwrócił uwagę na szereg wad ustawy, które budzą poważne wątpliwości wśród samorządowców z całego kraju. Do rządu i parlamentu trafiają ich protesty, wyrażane chociażby przez Związek Miast Polskich. Samorządowcy liczą na pilne dokonanie wielu zmian i poprawek w ustawie. Ich poważne zastrzeżenia budzi ustawowo narzucony brak możliwości mieszanego stosowania zapisanych w ustawie sposobów naliczania „podatku śmieciowego”. Kwestionują też m. in. obowiązek ogłaszania przetargów na wyłonienie firmy zajmującej się gospodarką odpadami, zwłaszcza w sytuacji, gdy gminy posiadają wyspecjalizowane i powołane do tego celu własne spółki komunalne, jak na przykład LPGK w Legnicy.

- Co stanie się z nimi, gdy zagraniczne podmioty zwabione bogactwem polskiego rynku śmieciowego zaproponują dampingowe ceny swoich usług – pytał retorycznie Prezydent Legnicy.

Przy ustaleniu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku zamieszkałych nieruchomości, brane mogą być pod uwagę: liczba mieszkańców, powierzchnia lokalu mieszkalnego czy ilość zużytej wody. Opłata może być ustalona również od gospodarstwa domowego. W przypadku innych nieruchomości (niezamieszkałych) będzie zależna od ilości zebranych odpadów. Opłata, co bardzo ważne, zostanie obniżona dla wszystkich segregujących odpady.

Po prowadzonych od pół roku konsultacjach z mieszkańcami i ankietowych badaniach opinii publicznej Prezydent Legnicy zaproponował w projekcie uchwały najbardziej przez legniczan akceptowanej metody naliczania opłaty, czyli od ilości mieszkańców danej nieruchomości.

- Przy tym sposobie naliczania odwołujemy się do uczciwości składanych deklaracji, obdarzając naszych mieszkańców wielkim zaufaniem – podkreśla Tadeusz Krzakowski.

Proponowana w projekcie uchwały stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie śmieci segregowanych wynosi 13,70 zł miesięcznie od osoby, natomiast za śmieci zmieszane (niesegregowane) – 17,80 zł miesięcznie od osoby. Odpady zmieszane będą odbierane co najmniej raz w tygodniu. Odpady segregowane – raz na dwa tygodnie.

Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, np. obiektów użyteczności publicznej, punktów handlowych, zakładów produkcyjnych i usługowych, ogródków działkowych itp., którzy składać będą śmieci bez segregowania np. w pojemnikach 60 litrowych, zapłacą 28 zł miesięcznie od każdego pojemnika. Przy segregacji opłata wyniesie 16,20 zł od pojemnika w skali miesiąca.

„Podatek śmieciowy” wszyscy zobowiązani wpłacać będą bezpośrednio do gminy (w kasie Urzędu Miasta lub przelewem na konto) w terminach kwartalnych.

Wybrana w przetargu firma wywozić będzie odpady na Składowisko Komunalne w Legnicy, które posiada status jednej z 3 w naszym regionie tzw. Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).

Do obowiązków gminy, poza odbiorem i zagospodarowaniem odpadów, będzie również należało prowadzenie nadzoru nad prawidłowym funkcjonowaniem systemu. Oznacza to m. in. osiągnięcie ustawowo przyjętych, odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu oraz określonej przepisami znacznej redukcji masy odpadów ulegających biodegradacji, odebranych od właścicieli nieruchomości.

Nowy system jest efektem nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która ma dostosować polskie prawo z zakresu gospodarowania odpadami do obowiązującego w Unii Europejskiej. Zdaniem wielu specjalistów, nie da się wykluczyć wprowadzenia do ustawy kolejnych zmian, zanim zacznie ona funkcjonować w praktyce.

Arkadiusz Rodak, Rzecznik Prezydenta Miasta

worki