Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Konkurs edukacyjny dotyczący deklaracji już rozstrzygnięty!

1 marca 2013

Kolejny konkurs związany z deklaracjami dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz segregacja śmieci miał bardzo duży odzew wśród Czytelników Panoramy Legnickiej. Konkurs zorganizowany został wspólnie przez Urząd Miasta i Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej. Nagrody w tym konkursie, mającym na celu edukację związaną z nowymi zasadami gospodarowania odpadami komunalnymi ufundowało LPGK. Tekst edukacyjny oraz pytania konkursowe zamieszczone zostały w Panoramie Legnickiej 26 lutego. Nagrody otrzymali: Anna Moskwa, Jan Durkot, Wioleta Miszczak, Kamila Weremko, Kacper Musiał, Robert Biedrzycki.

NOWE ZASADY GOSPODARKI ODPADAMI

Do końca marca właściciele składają deklaracje

Właściciele nieruchomości zamieszkałych w Legnicy mają obowiązek do 31 marca 2013 r. złożyć w Urzędzie Miasta deklaracje dotyczące opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Deklaracje te można składać od 25 lutego br.

Osobiście deklaracje złożą właściciele domków jednorodzinnych (z podpisami wszystkich współwłaścicieli). W imieniu spółdzielców obowiązek ten przechodzi na zarządy spółdzielni. Właściciele nieruchomości zamieszkujący we wspólnotach mieszkaniowych mogą je składać samodzielnie (wspólnoty skupiające do 7 lokali) albo poprzez zarządy nieruchomością wspólną. W przypadku mieszkań komunalnych deklarację złoży Zarząd Gospodarki Mieszkaniowej.

W deklaracji należy wskazać liczbę osób zamieszkujących lokal oraz zaznaczyć, czy wyrzucane śmieci będą segregowane, czy nie. Formularze tych deklaracji można pobrać na stronie internetowej Urzędu Miasta, będą one także dostępne w siedzibach Oddziałów Gospodarki Mieszkaniowej oraz w Urzędzie Miasta (Plac Słowiański 8). Szczegółowa instrukcja wypełniania deklaracji dostępna jest na www.legnica.eu w zakładce Nowe Zasady Gospodarki Odpadami.

W deklaracji, co wyraźnie należy przypomnieć, nie umieszcza się liczby osób zameldowanych, lecz tych, które faktycznie tam mieszkają, a w związku z tym produkują śmieci. Trzeba też pamiętać, że informacje podane w deklaracji mogą być w każdej chwili zweryfikowane. W przypadku wykrycia nieprawidłowości, osoba składająca deklarację będzie proszona o wyjaśnienia i ewentualne korekty. Deklarację trzeba będzie uzupełniać za każdym razem, gdy w lokalu zmniejszy się lub zwiększy liczba osób w nim przebywających.

Kluczowe dla nowego systemu gospodarowania odpadami, a także dla mieszkańców jest podjęcie przez właścicieli decyzji, czy zdecydują się na selekcję odpadów. To się opłaca. Zgodnie bowiem z uchwałą Rady Miejskiej za selekcjonowanie odpadów zapłacimy miesięcznie 13,70 zł od osoby. Nie segregując odpadów, poniesiemy znacznie wyższe koszt - 17,80 zł miesięcznie. Warto zauważyć, że system selekcjonowania odpadów, po wejściu w życie od 1 lipca tego roku nowych przepisów, będzie bardzo przyjazny dla mieszkańców.

Mieszkańcy budynków wielorodzinnych będą mieli do dyspozycji pojemniki na odpady komunalne zmieszane oraz na odpady surowcowe. Do tych ostatnich będziemy wyrzucali m.in. plastikowe butelki, opakowania kartonowe, papier, puszki, worki foliowe czy tkaniny i ubrania. Nie mogą tu trafiać np. zabrudzone opakowania po mleku czy śmietanie i innych produktach. Na butelki szklane: białe i kolorowe zostaną ustawione pojemniki w gniazdach. Mieszkańcy domków jednorodzinnych będą mieli pojemniki na odpady komunalne, surowcowe i odpady biodegradowalne, chyba, że zadeklarują korzystanie z własnych kompostowników.

W Legnicy każdy mieszkaniec produkuje ok. 700 kg śmieci rocznie, czyli tyle, ile wytwarza ich mieszkaniec kraju wysokorozwiniętego. W tych krajach jednak recyklingowi poddaje się kilkadziesiąt procent odpadów, podczas gdy w Legnicy - około 10 proc. Unia Europejska wymusza na nas pod groźbą wysokich kar pieniężnych, by ta ilość znacznie się zwiększyła.

Znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weszła w życie 1 stycznia 2012 roku. Od 1 lipca 2013 odpowiedzialność za gospodarkę odpadami komunalnymi przejmie gmina. Samorząd wyłoni w drodze przetargu firmę, która będzie odbierała od mieszkańców odpady. Opłata za ich wywóz będzie wnoszona do gminy jako tzw. opłata śmieciowa. Dla właścicieli ważne jest, aby do 1 lipca skutecznie, czyli z odpowiednim wyprzedzeniem, wypowiedzieli umowy na wywóz śmieci zawarte z firmami, które obecnie to wykonują. Po 1 lipca opłaty za wywóz śmieci będą naliczane kwartalnie. Termin pierwszej wpłaty przypadnie 30 lipca 2013 r.

Pytania

1. Do kiedy można składać deklaracje dotyczące opłat za odpady?

2. Dlaczego opłaca się segregować śmieci?

3. Ile śmieci w ciągu roku produkuje mieszkaniec Legnicy?