Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Przetarg ofertowy na dzierżawę dwóch pawilonów handlowych do sprzedaży kwiatów, zniczy i utensyliów pogrzebowych

9 czerwca 2014

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

NA DZIERŻAWĘ

"DWÓCH PAWILONÓW HANDLOWYCH SPRZEDAŻY KWIATÓW, ZNICZY

I UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH"

Lokalizacja pawilonów: Legnica, ul. Wrocławska, dz. nr 2/8, 2/9, 2/12, 10/2, 196 obręb Wrocławskie Przedmieście. Pawilony będące przedmiotem dzierżawy są atrakcyjnie położone, przy III bramie - wschodnim wejściu na cmentarz komunalny w Legnicy przy ul. Wrocławskiej, na terenach zielonych po obu stronach wejścia na cmentarz.

Powyższe pawilony posiadają niezależne, oddalone od siebie wejścia.

Wybudowane są w tradycyjnej technologii - murowane, otynkowane, pomalowane, stolarka okienna i drzwiowa, pawilony posiadają wodę, kanalizację sanitarną, elektryczną.

Powierzchnia zabudowy pawilonów: pawilon A - 30 m2, pawilon B - 25,50 m2. Kubatura pawilonów wynosi 217,40 m3. Do pawilonów przylegają zadaszone wiaty: pawilon A - 5,60 m x 3,60 m = 20,16 m2, pawilon B - 8,10 m x 3,60 m = 29,16 m2.

W/w pawilony są przeznaczone wyłącznie do sprzedaży kwiatów, zniczy i utensyliów pogrzebowych.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p. Pawłem Krynickim, telefon - 76-856-63-50, wew. 207.

Zainteresowane osoby dzierżawą powyższych pawilonów muszą wpłacić wadium w wysokości 2.000,00 zł w kasie LPGK sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60.

Celem przetargu jest uruchomienie w pawilonie handlowym sprzedaży kwiatów, zniczy i utensyliów pogrzebowych. Przetarg wygra oferent, który spełni warunki i zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy.

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium.

Kwota wylicytowana przez uczestnika przetargu będzie powiększona o podatek VAT od towarów i usług. Stawki czynszu nie obejmują podatku od nieruchomości.

Zaklejone koperty z podaniem kwoty czynszu dzierżawnego proszę składać w sekretariacie LPGK sp. z o.o. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60 do dnia 18.06.2014 r., do godz. 12.00. z napisem "PRZETARG - KIOSKI III BRAMA".

Oferta powinna zawierać:

  1. Dane o dzierżawcy - imię i nazwisko osoby zainteresowanej, kserokopię wpisu do ewidencji działalności gospodarczej osoby zainteresowanej, REGON, NIP,
  2. Dowód wpłaty wadium,
  3. Oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego (bez podatku VAT i opłat od dostarczanych mediów),
  4. Podany okres dzierżawy - min. 3 lata.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 18.06.2014 r., o godz. 13.00

w siedzibie LPGK sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60, SALA NARAD, I piętro.

W przypadku wpływu tylko jednej oferty, oferta ta będzie rozpatrzona. O wyniku przetargu albo zamknięciu przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

Warunkiem przekazania pawilonów oferentowi, który wygra przetarg jest wpłacenie kaucji w wysokości 5.000,00 zł.