Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Wydzierżawimy pawilon handlowy

27 listopada 2015

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. ogłasza aukcję na dzierżawę powierzchni biurowo-magazynowej znajdującej się przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy

Lokalizacja:

Legnica, ul. Nowodworska 60, budynek magazynowy wraz z zapleczem biurowo-socjalnym, parterowy, bez podpiwniczenia wraz z przylegającym placem składowym i terenem parkingowym. Bliska odległość od autostrady A4 i drogi krajowej nr 3 - 500m. Położony przy centrum handlowym obok lotniska.

Pomieszczenie magazynowe wraz z zapleczem biurowo-socjalnym posiada pełną infrastrukturę, w tym elektryczną, wodno- kanalizacyjną, ogrzewanie c.o., telefoniczną (dostęp do linii telefonicznej) i informatyczną (Ethernet) umożliwiającą prowadzenie pełnej działalności gospodarczej. Posiadaj dostęp do ochrony - monitoringu wizyjnego oraz jest wyposażone w system alarmowy.

Kubatura 5.430 m3,

Powierzchnia całkowita 1.087,50 m²

Powierzchnia ogólna 1.212,10 m²

Pożądany termin rozpoczęcia dzierżawy od dnia 01.01.2016r.

Przewidywany okres dzierżawy- czas nieokreślony z możliwością 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

Zainteresowane osoby proszę o kontakt z Panem Damianem Frydryk tel. 604 219 504.

Budynek będzie udostępniany do oglądania w czwartki w godzinach od 9:00 do 15:00.

W celu przystąpienia do aukcji oferent zobowiązany jest do podpisania i przedstawienia oświadczenia o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym aukcji oraz warunkami aukcji, jak również, że nie wnosi żadnych zastrzeżeń do warunków aukcji.

Aukcja odbędzie się w drodze publicznej licytacji. Stawienie się jednego uczestnika aukcji jest wystarczające do odbycia się aukcji. Wysokość postąpienia ustala się w kwocie 500,00 zł (słownie: pięćset złotych). Aukcję uważa się za zakończoną wynikiem negatywnym, jeżeli żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Cena wywoławcza za dzierżawę ww. budynku wynosi 15.000,00 netto /1 miesiąc.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 1.500,00 (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych 0/100) na rachunek bankowy Spółki BZ WBK S.A. o/Legnica 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959, nie później niż na 3 dni przed aukcją.

Wadium (wniesione w pieniądzu) wygrywającego aukcję zaliczone zostanie na poczet ceny dzierżawy. Pozostałym uczestnikom aukcji wadium zostanie zwrócone w terminie nie dłuższym niż 3 dni od terminu zakończenia aukcji.

Wadium zostanie zatrzymane na rzecz LPGK, jeżeli:

a) oferent, który wygra aukcję, uchyli się od zawarcia umowy dzierżawy na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez Wydzierżawiającego,

b) żaden z uczestników aukcji nie zaoferuje ceny wywoławczej.

Aukcja odbędzie się w siedzibie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy, I piętro - SALA NARAD, w dniu 14 grudnia 2015 r. o godz. 12:00.

Osoby fizyczne przystępujące do aukcji muszą posiadać dokument potwierdzający tożsamość. W przypadku osób prawnych wymagany jest aktualny wypis z właściwego dla siedziby oferenta rejestru lub inny dokument urzędowy określający status prawny oferenta, sposób reprezentacji, a także imiona i nazwiska osób uprawnionych do reprezentacji, zaświadczenie o numerze REGON i decyzję nadania numeru NIP. W przypadku ustanowienia pełnomocnika, wymagane jest pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego oraz dokument potwierdzający tożsamość osoby. Powyższe dokumenty winny być okazane Komisji Przetargowej bezpośrednio przed rozpoczęciem aukcji.

Aukcję wygrywa oferent, który spełni warunki i zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy, zaakceptowaną przez Zarząd Spółki, nie mniejsza niż cena wywoławcza.

LPGK Sp. z o.o. informuje, że po roku obowiązywania czynszu dzierżawnego nastąpi jego waloryzacja. Zwiększenie czynszu dzierżawnego dokonane zostanie o wzrost wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok.

Kwota wylicytowana przez uczestnika aukcji będzie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23%. Stawki czynszu nie obejmują podatku od nieruchomości.

Miejsce i termin zawarcia umowy dzierżawy zostaną podane osobie ustalonej jako dzierżawca w pisemnym zawiadomieniu, najpóźniej w ciągu 14 dni od dnia rozstrzygnięcia aukcji.

Warunkiem przekazania w dzierżawę pomieszczeń biurowo-magazynowych oferentowi, który wygra aukcję,
jest wpłaceni kaucji wysokości 2-krotności czynszu dzierżawnego.

Szczegółowe informacje odnośnie aukcji oraz załączników do ogłoszenia uzyskać można w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej przy ul. Nowodworskiej 60, pokój 8, tel. 76/856 63 50 - wew. 207 lub na stronie internetowej Spółki www.lpgk.pl