Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


OBWIESZCZENIE NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W FORMIE PRZETARGU USTNEGO (PUBLICZNEJ LICYTACJI)

23 czerwca 2016

OBWIESZCZENIE

NA SPRZEDAŻ ŚRODKÓW TRWAŁYCH W FORMIE PRZETARGU USTNEGO (PUBLICZNEJ LICYTACJI)

1. Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o .o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60 ogłasza przetarg ustny w drodze licytacji publicznej na sprzedaż niżej wymienionych środków trwałych stanowiących własność Spółki:

Nr licytacji

Przedmiot licytacji

Cena wywoławcza (netto)

Kwota postąpienia (minimalna)

Wysokość wadium

1.

Agregat prądotwórczy HONDA EP 10000TE (nieużywany)- 1szt.

6 000 PLN

60 PLN

600 PLN

2.

Urządzenie do układania kostki OPTIMAS T66- 1 szt.

8 000 PLN

80 PLN

800 PLN

3.

Kosiarka Husqvarna PZ-29- 1 szt.

15 000 PLN

150 PLN

1 500 PLN

4.

Kosiarka spalinowa samojezdna Herkules- 1 szt.

2 000 PLN

20 PLN

200 PLN

5.

Kosiarka bijakowa Girffetta 140- 1 szt.

8 000 PLN

80 PLN

800 PLN

6.

Kosiarka rotacyjna Z 042- 1 szt.

1 000 PLN

10 PLN

100 PLN

7.

Kosiarka rotacyjna Z064/3- mały ciągnik- 1 szt.

2 000 PLN

20 PLN

200 PLN

8.

Glebogryzarka typ KRUK 1,6W- 1 szt.

3 000 PLN

30 PLN

300 PLN

9.

Kompaktor TANA30 B- 1 szt.

30 000 PLN

300 PLN

3 000 PLN

10.

Kompaktor TANA S-11-1 szt.

30 000 PLN

300 PLN

3 000 PLN

11.

Zamiatarka- 1 szt.

443 500 PLN

4 500 PLN

44 350 PLN

Do ceny wywoławczej należy doliczyć 23% podatku VAT.

2. Licytacja nastąpi w dniu 15.07.2016r. o godzinie 12.00 w siedzibie LPGK Sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60, I piętro- Sala Narad.

3. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wniesienie wadium w wysokości określonej w tabeli dla poszczególnej pozycji. Wadium wnosi się w gotówce w terminie do dnia 14.07.2016r. na konto BZ WBK S.A. I/O Legnica nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959 lub w kasie Spółki przy ul. Nowodworskiej 60 w Legnicy. Za datę wniesienia wadium uważa się dzień zaksięgowania wadium na w/w rachunku bankowym lub dzień wpłacenia wadium w kasie Spółki.

4. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przed rozpoczęciem licytacji.

5. Po ustaniu postąpień na określony środek trwały licytator, uprzedzając obecnych, po trzecim ogłoszeniu, zamyka przetarg i udziela przybicia oferentowi, który zaoferował najwyższą cenę. Z chwilą przybicia dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży danego środka trwałego, co zostanie potwierdzone w formie pisemnej (wzór umowy sprzedaży w załączeniu).

6. Wadium wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

7. Wadium przepadnie na rzecz LPGK Sp. z o.o. jeżeli:

1) żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej,

2) oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy,

3) nabywca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy nie zapłaci ceny nabycia.

8. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte, zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

9. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia zakończenia licytacji.

10. Ze stanem technicznym środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży wymienionych:

1) w poz. 1-8 można zapoznać się w siedzibie Spółki przy ul Nowodworskiej 60, osoba do kontaktu: Pan Damian Frydryk, tel. 604 219 504,

2) w poz. 9-10 można zapoznać się na terenie RIPOK przy ul. Rzeszotarskiej, osoba do kontaktu:
Pan Tomasz Lewandowski, tel. 668 263 328,

3) w poz. 11 można zapoznać się na terenie Zakładu Oczyszczania Miasta przy ul. Nowodworskiej 48, osoba do kontaktu: Pan Krzysztof Tobolewski, tel. 606 421 592.

w dniach : 07.07.- 08.07.2016r. w godz. 8.00-14.00.

11. LPGK Sp. z o.o. zastrzega możliwość zmiany lub odwołania niniejszego ogłoszenia lub warunków aukcji.