Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

7 sierpnia 2017

Rada Nadzorcza

Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy

ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko

Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Kandydaci na stanowisko będące przedmiotem postępowania kwalifikacyjnego powinni spełniać następujące kryteria:

1. ukończenie studiów wyższych;
2. co najmniej 8-letni staż pracy, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych;
3. korzystanie z pełni praw publicznych;
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych;
5. niepodleganie określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. poz. 2259);
6. posiadać doświadczenie w branży gospodarowania odpadami komunalnymi;
7. posiadać doświadczenie w kierowaniu zespołami ludzkimi;
8. posiadać doświadczenie we wdrażaniu strategii, zarządzaniu i kierowaniu złożonymi projektami i organizacjami;
9. posiadać znajomość zagadnień z prawa pracy, prawa cywilnego, prawa administracyjnego, prawa handlowego, w tym funkcjonowania spółek prawa handlowego oraz zagadnień związanych z finansami spółek prawa handlowego;
10. wykazać swoje osiągnięcia zawodowe.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:

1. życiorys (CV) opatrzony własnoręcznym podpisem;
2. list motywacyjny opatrzony własnoręcznym podpisem;
3. syntetyczne, pisemne opracowanie zawierające koncepcję zarządzania spółką oraz kierunki jej rozwoju na co najmniej 3 lata, opatrzone własnoręcznym podpisem;
4. zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego wydane nie później niż 30 dni przed złożeniem oferty;
5. informację o sposobie kontaktowania się z kandydatem (obowiązkowo adres do korespondencji, adres e- mail i nr telefonu kontaktowego);
6. dokumenty potwierdzające kwalifikacje, wykształcenie, staż pracy i doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w oryginale, poświadczonych notarialnie odpisach lub kopiach poświadczonych przez kandydata;
7. oświadczenia opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata o:
- ukończeniu studiów wyższych;
- co najmniej ośmioletnim stażu pracy, w tym o co najmniej pięcioletnim doświadczeniu na stanowiskach kierowniczych;
- korzystaniu z pełni praw publicznych;
- posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
- niepodleganiu określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych, w szczególności wynikającym z art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 30 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz.U. poz. 2259);
- wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych kandydata przez Spółkę dla celów postępowania kwalifikacyjnego;
- zachowaniu w poufności informacji uzyskanych przez kandydata w trakcie postępowania kwalifikacyjnego, w tym danych zawartych w otrzymanych przez kandydata dokumentach Spółki.

Zgłoszenie powinno zostać złożone na piśmie w zamkniętej kopercie z dopiskiem: "Rada Nadzorcza - postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu".

Na kopercie powinno znajdować się imię i nazwisko kandydata wraz z adresem korespondencyjnym.

Zgłoszenia należy składać w terminie do dnia 8 września 2017 r. w siedzibie Spółki - sekretariacie do godziny 14:00.

Otwarcie zgłoszeń nastąpi w dniu 8 września 2017r. w siedzibie Spółki.

Informacje dla Kandydatów dotyczące Spółki w zakresie prawno - organizacyjnym i finansowym udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy - Prokurent, a w zakresie technicznym Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.

Rada Nadzorcza LPGK sp. z o.o. w Legnicy informuje, że na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego może je zakończyć bez wyłonienia kandydata.

Załącznik Nr 1

do Uchwały Rady Nadzorczej

Nr 33/IX/2017 z dnia 04.08.2017 r.

REGULAMIN

postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko

Członka Zarządu - Prezesa Zarządu

Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej

Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy działając w oparciu o art. 10a ust. 7 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017 poz. 827) w zw. z art. 19a ust. 2 w zw. z art. 69a ust. 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2017 poz. 1055 tj.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.), ustala szczegółowy tryb postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Legnicy.

§ 1.

Rada Nadzorcza Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  sp. z o.o. w Legnicy podejmuje uchwałę, która ma spełniać wymogi przewidziane § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 marca 2003 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko członka zarządu w niektórych spółkach handlowych (Dz. U. Nr 55, poz. 476, z późn. zm.) - zwanego w dalszej treści Regulaminu "Rozporządzeniem".

§ 2.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej przekazuje treść ustalonego uchwałą ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym Kierownikowi Biura Zarządu Spółki, który podejmie działania w celu niezwłocznego zamieszczenia go na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Legnica.

§ 3.

Kandydat winien złożyć zgłoszenie w siedzibie Spółki - w sekretariacie do dnia 8 września 2017r. do godziny 14:00 w kopercie, na której powinno znajdować się imię i nazwisko kandydata wraz z adresem korespondencyjnym.

§ 4.

Kierownik Biura Zarządu Spółki zobowiązany jest niezwłocznie przekazać Przewodniczącej Rady Nadzorczej koperty zawierające zgłoszenia Kandydatów.

§ 5.

Rada Nadzorcza na posiedzeniu zapoznaje się ze złożonymi zgłoszeniami Kandydatów i dopuszcza do dalszego postępowania zgłoszenia, które spełniają wymogi określone w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym. Natomiast zgłoszenia niespełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym Rada Nadzorcza nie dopuszcza do dalszego postępowania.

§ 6.

W przypadku dopuszczenia do dalszego postępowania kwalifikacyjnego więcej niż trzech zgłoszeń Rada Nadzorcza przeprowadza dalsze postępowanie kwalifikacyjne, które polega na szczegółowej ocenie, kierując się zaleceniami zawartymi w § 9 Rozporządzenia, w celu wyłonienia trzech najlepszych kandydatów.

§ 7.

Rada Nadzorcza przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną z Kandydatami wyłonionymi na podstawie § 6, według zasad określonych w § 9 Rozporządzenia.

§ 8.

Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych Rada Nadzorcza ustala kolejność kandydatów, oceniając ich predyspozycje, wiedzę i kwalifikacje w zakresie niezbędnym do zajmowania stanowiska Prezesa Zarządu w Spółce. W razie potrzeby przeprowadza się dodatkową rozmowę kwalifikacyjną.

§ 9.

Rada Nadzorcza w drodze uchwały wyłania najlepszego kandydata, przy czym jej treść winna zawierać ocenę wszystkich kandydatów dopuszczonych do rozmów kwalifikacyjnych.

§ 10.

Przewodnicząca Rady przekazuje odpis Uchwały, o której mowa w § 9, Kierownikowi Biura Zarządu, który następnie powiadamia kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.

§ 11.

Po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego Rada Nadzorcza powołuje na posiedzeniu wyłonionego kandydata na Prezesa Zarządu Spółki.

§ 12.

Jeżeli wyłoniony kandydat nie wyrazi zgody na powołanie w skład zarządu, Rada Nadzorcza może złożyć ofertę powołania na stanowisko Prezesa Zarządu kolejnemu najwyżej ocenionemu kandydatowi albo postępowanie kwalifikacyjne powtórzyć.

§ 13.

Przewodnicząca Rady Nadzorczej powiadamia o wynikach postępowania kwalifikacyjnego Prezydenta Miasta Legnicy reprezentującego Wspólnika posiadającego 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki.

§ 14.

Kierownik Biura Zarządu Spółki podejmuje działania w celu niezwłocznego zamieszczenia na stronie internetowej Spółki oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Gminy Legnica informacji o wynikach postępowania kwalifikacyjnego.

§ 15.

Informacje dla Kandydatów dotyczące Spółki w zakresie prawno - organizacyjnym i finansowym udziela Dyrektor ds. Ekonomiczno - Finansowych - Główny Księgowy - Prokurent, a w zakresie technicznym Dyrektor ds. Techniczno - Eksploatacyjnych.

§ 16.

Rada Nadzorcza na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego może je zakończyć bez wyłonienia kandydata.

  • regulamin_postpowania_kwalifikacyjnego.pdf
    REGULAMIN postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu - Prezesa Zarządu Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Legnicy