Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Podpisanie umowy z Wykonawcą

14 maja 2019


Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy

W dniu 10 maja 2019r. w siedzibie Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. miało miejsce podpisanie umowy z Zakładem Techniki Ochrony Środowiska FOLEKO sp. z o.o., który w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego, przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, wykona zadanie pt.: „Modernizacja istniejącego MBP w zakresie części do mechanicznego przetwarzania odpadów przy ul. Rzeszotarskiej w Legnicy”.

Projekt obejmuje rozbudowę istniejącej sortowni odpadów komunalnych. W ramach przedsięwzięcia planowana jest rozbudowa istniejącej linii technologicznej do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych oraz budowa hali technologicznej. Realizacja projektu, przyczyni się do stworzenia bardziej efektywnego systemu gospodarowania odpadami na naszym terenie, zgodnego
z zasadą zrównoważonego rozwoju i opartego na hierarchii sposobów postępowania z odpadami. Kolejnym celem rozbudowy projektu jest osiągnięcie przez Gminę Legnica limitów gospodarowania odpadami komunalnych, w szczególności osiągnięcie poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła z odpadów komunalnych
w wysokości minimum 50% ich masy do 2020 r.

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej inwestuje środki w nowoczesne technologie i urządzenia by sprostać najwyższym normom ochrony środowiska oraz krajowym
i europejskim standardom gospodarki odpadami komunalnymi. Niewątpliwie legnicka Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych staje się coraz bardziej nowoczesna, a jej modernizacja pochłonie ponad 30 mln złotych z czego kwota dofinansowania  wynosi 16 989 961,17 złotych.