Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Przetarg ofertowy NA DZIERŻAWĘ ”PAWILONU HANDLOWEGO DO SPRZEDAŻY KWIATÓW, ZNICZY I UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH”

27 lipca 2012

Zarząd Legnickiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60

Ogłasza pisemny nieograniczony przetarg ofertowy

NA DZIERŻAWĘ

"PAWILONU HANDLOWEGO DO SPRZEDAŻY KWIATÓW, ZNICZY I UTENSYLIÓW POGRZEBOWYCH"

Lokalizacja pawilonu: Legnica, ul. Wrocławska, przy I bramie Cmentarza Komunalnego, działka nr 2/4, księga wieczysta KW 52351, obręb Wrocławskie Przedmieście.

Pawilon będący przedmiotem dzierżawy jest atrakcyjnie położony przy I bramie, po prawej stronie wejścia na Cmentarz Komunalny w Legnicy przy ul. Wrocławskiej. Do pawilonu doprowadzone są przyłącza: energetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne i telefoniczne. Powierzchnia zabudowy pawilonu wynosi 24 m2.

Pożądany termin rozpoczęcia dzierżawy od dnia 1 września 2012r.

Minimalna stawka czynszu miesięcznego - 2500 zł (dwa tysiące pięćset złotych).

Pawilon przeznaczony jest wyłącznie do sprzedaży kwiatów, zniczy i utensyliów pogrzebowych.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt z p. Zdzisławą Przybyło, telefon - 76/ 856-63-45, 76/ 854-59-36. Pawilon będzie udostępniony do oglądania w każdy piątek do dnia składania ofert, w godz. 10.00 - 12.00. Osoby, które są zainteresowane dzierżawą pawilonu muszą wpłacić wadium w wysokości 1000 zł (jeden tysiąc złotych) w kasie LPGK sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60.

Przetarg wygra oferent, który spełni warunki i zaproponuje najwyższą cenę dzierżawy, która zostanie zaakceptowana przez Zarząd Spółki. LPGK sp. z o.o. informuje, że po roku obowiązywania czynszu dzierżawnego może nastąpić waloryzacja. Zwiększenie czynszu dzierżawnego dokonane zostanie o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok. Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium. Kwota wylicytowana przez uczestnika przetargu będzie powiększona o podatek od towarów i usług VAT w wysokości 23 %. Warunkiem przekazania w dzierżawę pawilonu oferentowi, który wygra przetarg jest złożenie weksla in blanco do wysokości 50.000 zł. (pięćdziesiąt tysięcy złotych). Zaklejone koperty z podaniem kwoty miesięcznego czynszu dzierżawnego proszę składać w sekretariacie LPGK sp. z o.o. w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60 do dnia 16.08.2012r., do godz. 12.00 z napisem "PRZETARG - KIOSK I BRAMA".

Oferta powinna zawierać :

1. Dane o dzierżawcy - imię i nazwisko osoby zainteresowanej, ew. dane podmiotu zainteresowanego wraz z kserokopią wpisu do ewidencji działalności gospodarczej lub odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem składania ofert, REGON, NIP,

2. Dowód wpłaty wadium,

3. Oferowaną kwotę czynszu dzierżawnego miesięcznego ( bez podatku VAT i opłat od dostarczanych mediów ),

4. Podany okres dzierżawy - min. 2 lata.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2012r., o godz. 12.00. w siedzibie LPGK sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60, pok. nr 2 - SALA NARAD.

W przypadku wpływu tylko jednej oferty, oferta ta będzie rozpatrzona, gdy zostanie zaakceptowana przez Zarząd Spółki. O wynikach przetargu oferenci zostaną poinformowani pisemnie.

LPGK sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.