Nasze Osiągnięcia:

PFP_2017_pion mecenas_l_1
logotyp GAZELE BIZNESU_1

perlaQI (5)_1 perlaQI (1)_1


Zbycie nieruchomości

OBWIESZCZENIE O PRZETARGU USTNYM

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. ul. Nowodworska 60, 59-220 Legnica ogłasza przetarg nieograniczony w drodze publicznej licytacji na sprzedaż nieruchomości położonej w Pątnowie Legnickim, gmina Kunice, powiat legnicki, woj. Dolnośląskie

1. Przedmiotem przetargu jest nieruchomość gruntowa niezabudowana, położona w Pątnowie Legnickim, oznaczona w rejestrze ewidencji gruntów i budynków jako działki ewidencyjne nr 459, 460, 461, 462, 463, 464 o łącznej powierzchni 14,37 ha, na terenie której zlokalizowane jest złoże kruszywa naturalnego, piaskowo - żwirowego. Rodzaj kopaliny to kruszywo naturalne piaskowo - żwirowe o średnim punkcie piaskowym 57,1%. Dla przedmiotowej nieruchomości prowadzona jest przez VI Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Legnicy, księga wieczysta LE1L/00043699/5. Nieruchomość położona jest w zachodniej części Pątnowa Legnickiego. Zlokalizowana jest w odległości ok. 5 km od ścisłego centrum Legnicy oraz ok. 3 km od drogi krajowej nr 94 i ok. 3 km od drogi krajowej nr 3 (nowo budowana trasa S3).

2. Wydobycie kruszywa naturalnego ze złoża "Kolonia Pątnów" reguluje decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego nr 11/E/2009, znak DM-G/EW/7512-84/2009 z dnia 23.09.2009 r., zmieniona decyzją nr 1/2013, znak DOW-G.I.7422.166.2012.EW z dnia 08.02.2012r. Obszar górniczy "Kolonia Pątnów" zajmuje powierzchnię 58 758 m2. Zasoby kopaliny (w postaci piasku i żwiru) możliwe do wydobycia wynoszą: 330,6 tyś. Mg. Minimalny stopień wykorzystania złoża wynosi: 83%.

Ważność koncesji: 30.09.2025r. Rozpoczęcie eksploatacji nastąpi niezwłocznie po uprawomocnieniu się decyzji zatwierdzającej plan ruchu zakładu górniczego.

Koncesja udzielona LPGK zostanie przekazana na rzecz wygrywającego przetarg.

3. Przetarg ma charakter przetargu nieograniczonego ustnego - licytacji.

4. Licytacja nastąpi w dniu 03.07.2017r. o godzinie 9:00 w siedzibie LPGK Sp. z o.o. przy ul. Nowodworskiej 60, I piętro - SALA NARAD.

5. Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 1.400.000,00 zł (jeden milion czterysta tysięcy złotych 00/100).

6. Kwota postąpienia wynosi minimum 14.000,00 zł (czternaście tysięcy złotych 00/100).

7. Warunkiem przystąpienia do licytacji jest wpłata wadium w wysokości 140.000,00 zł (sto czterdzieści tysięcy złotych 00/100).

8. Wadium wnosi się w gotówce w terminie do dnia 02.07.2017 r. na konto: BZ WBK S.A. I O/Legnica Nr 87 1090 2066 0000 0005 4200 0959 lub w kasie Spółki, w Legnicy przy ul. Nowodworskiej 60, parter.

9. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji przed rozpoczęciem licytacji.

10. Wadium (wniesione w pieniądzu) wygrywającego przetarg zaliczone zostanie na poczet ceny nabycia.

11. Wadium przepadnie na rzecz LPGK Sp. z o.o., jeżeli:

a) oferent, który wygra przetarg, uchyli się od zawarcia umowy sprzedaży na warunkach, w terminie i miejscu wskazanym przez sprzedającego,

b) zawarcie umowy kupna sprzedaży stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie oferenta, który wygra przetarg,

c) jeżeli żaden z uczestników przetargu nie zaoferuje ceny wywoławczej.

12. Wadium złożone przez oferentów, których oferty będą niższe zostanie im zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty.

13. Termin związania ofertą wynosi 14 dni od dnia zakończenia licytacji.

14. Koszt zawarcia umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego ponosi kupujący.

15. Termin i miejsce podpisania umowy sprzedaży w formie aktu notarialnego zostanie określony przez organizatora przetargu najpóźniej w ciągu 7 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

16. Nabywca, który nie zapłaci ceny nabycia najpóźniej w dniu zawarcia umowy w formie aktu notarialnego, traci prawa przybicia oraz złożone wadium.

17. Przedmiot sprzedaży można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 13:00, po wcześniejszym uzgodnieniu, w miejscu jego lokalizacji.

Niezbędnych informacji udziela Pan Tomasz Lewandowski, tel./fax: 76/ 856-63-43, tel. kom. 668-263-328, e-mail: t_lewandowski@lpgk.pl